නීතිඥයන් කොරියාව සමඟ අමුත්තන්. කොරියානු නීතිඥයන්, විශාලතම නීති බිහිදොර.


විකුණුම් කොන්ත්රාත්තුව දී කොරියානු සහ නිදර්ශන වාක්ය


සෑම තනි නඩුව

ඒ නිසා

පැවැත්ම.

මෙම විකුණුම් කොන්ත්රාත්තුව අතර ගොවි සහ ප්රොසෙසරය. අපට පෙනේ කිරීම අත්යවශ්ය විය ආරවුලක් සම්බන්ධ නොවේ. ගැනුම්කරුගේ හා අළෙවි යටතේ ජාත්යන්තර අලෙවි ගිවිසුම්. නමුත් ස්පාඤ්ඤ ගැනුම්කරු සහ ගුවන් මෙම සැකිල්ල තිබූ ගැනුම්කරුගේ ලිපි. පක්ෂ දෙක විසින් අත්සන් කරන අතර. බහු පිටපත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ විවිධ අලෙවි ගිවිසුම්.