නීතිඥයන් කොරියාව සමඟ අමුත්තන්. කොරියානු නීතිඥයන්, විශාලතම නීති බිහිදොර.


සමාජ නිවසක් - සෝල්, දකුණු කොරියාව


ක්ෂුද්ර තරංග

අංග නිදහස්සුවපහසු පොදු විවේකාගාරය හා හවුල් මුළුතැන්ගෙයි අවකාශය. සමාජ නිවසක් දීමනා නිදන කාමර සවිකල දෙසවත් ඇඳන් එය පමණක් විනාඩි ඇවිදින්න සිට උමං මාර්ග ස්ථානය -රේඛාව -අතර රැදී දේපළ. ක් සබැදී භුක්ති විඳින්න පුළුවන් බාබකියු දී ටෙරස් හෝ සූදානම් ඔවුන්ගේ ආහාර භාවිතා හවුල් මුළුතැන්ගෙයි වන සමඟ එන. ශීතකරණයේ සහ ආහාර පිසීම උදුන් පෞද්ගලික සේප්පු සපයනු ලැබේ එක් එක් සඳහා ක් සබැදී.